ثبت نام در انجمن

شماره حساب انجمن علمی تغذیه کودکان ایران:

0200835500007

بانک ملی شعبه فلسطین شمالی

کد شعبه: 0604

 مبلغ حق عضویت

کارشناسان و کارشناسان ارشد: 50،000 تومان
پزشکان: 80،000 تومان