راهنمای تغذیه نوجوانان



نویسندگان : دکتر نسرین امیدوار ، مریم شکوهی ، ملیحه زاهدی


تهیه کننده : انجمن علمی تغذیه کودکان ایران با همکاری انجمن تغذیه ایران


ناشر: انجمن علمی تغذیه کودکان ایران


طراحی _ صفحه آرایی : شرکت تبلیغاتی استیلا


نوبت چاپ : اول _ تابستان ۱۳۸۸


قیمت : ۲۰۰۰ تومان

تغذیه کودکان پیش دبستانی - ۲ تا ۵ سال


نویسندگان : دکتر سوسن پارسای ، دکتر ناهید عزالدین زنجانی ، دکتر ژابیز مدرسی


ناشر : انجمن علمی تغذیه کودکان ایران


نوبت چاپ : دوم – بهار

۱۳۸۸
قیمت : ۲۰۰۰ تومان