راهنمای تغذیه نوجواناننویسندگان : دکتر نسرین امیدوار ، مریم شکوهی ، ملیحه زاهدی


تهیه کننده : انجمن علمی تغذیه کودکان ایران با همکاری انجمن تغذیه ایران


ناشر: انجمن علمی تغذیه کودکان ایران


طراحی _ صفحه آرایی : شرکت تبلیغاتی استیلا


نوبت چاپ : اول _ تابستان ۱۳۸۸


قیمت : ۲۰۰۰ تومان