تغذیه کودکان پیش دبستانی - ۲ تا ۵ سال


نویسندگان : دکتر سوسن پارسای ، دکتر ناهید عزالدین زنجانی ، دکتر ژابیز مدرسی


ناشر : انجمن علمی تغذیه کودکان ایران


نوبت چاپ : دوم – بهار

۱۳۸۸
قیمت : ۲۰۰۰ تومان